Language of document : ECLI:EU:F:2007:203

KENDELSE AFSAGT AF PERSONALERETTENS PRÆSIDENT

21. november 2007

Sag F-98/07 R

Nicole Petrilli

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Særlige rettergangsformer – begæring om udsættelse af gennemførelse og om anordning af foreløbige forholdsregler – uopsættelighed – foreligger ikke«

Angående: Begæring indgivet i henhold til artikel 242 EF og 243 EF samt artikel 157 EA og 158 EA, hvorved Nicole Petrelli har anmodet dels om udsættelse af gennemførelsen af Kommissionens afgørelse af 20. juli 2007 om at afslå den ansøgning, hun havde indgivet i medfør af vedtægtens artikel 90, stk. 1, om forlængelse af hendes kontrakt som midlertidigt ansat, dels om anordning af foreløbige forholdsregler.

Udfald: Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge. Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Sammendrag

1.      Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – foreløbige forholdsregler – betingelser herfor – »fumus boni juris« – uopsættelighed – kumulativ karakter

(Art. 242 EF og 243 EF; Rettens procesreglement, art. 104, stk. 2)

2.      Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – foreløbige forholdsregler – betingelser herfor – uopsættelighed – alvorlig og uoprettelig skade

(Art. 242 EF og 243 EF; Rettens procesreglement, art. 104, stk. 2)

3.      Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – foreløbige forholdsregler – betingelser herfor – uopsættelighed – alvorlig og uoprettelig skade

(Art. 242 EF og 243 EF; Rettens procesreglement, art. 104, stk. 2)

1.      Betingelserne for, at der kan anordnes foreløbige forholdsregler, med hensyn til uopsættelighed og fumus boni juris er kumulative, således at en begæring om foreløbige forholdsregler må afslås, når én af disse betingelser ikke er opfyldt.

Ved denne samlede vurdering råder Fællesskabets retsinstanser over et vidt skøn og kan frit under hensyn til sagens særegenheder afgøre, hvorledes disse forskellige betingelser skal efterprøves samt rækkefølgen for denne undersøgelse, når ingen fællesskabsretlig bestemmelse pålægger dem at anvende et forud fastsat skema for vurderingen af nødvendigheden af at træffe foreløbig afgørelse.

(jf. præmis 19 og 20)

Henvisning til:

Retten, 9. august 2001, sag T-120/01 R, De Nicola mod EIB, Sml. Pers. I-A, s. 171, og II, s. 783, præmis 12 og 13.

2.      Formålet med en sag om foreløbige forholdsregler er ikke at sikre erstatning for et tab, men at sikre virkningen af dommen vedrørende sagens realitet. For at denne målsætning kan opfyldes, skal de begærede forholdsregler være uopsættelige, dvs. at det for at undgå et alvorligt og uopretteligt tab for sagsøgeren er nødvendigt at foreskrive dem og tillægge dem retsvirkninger før afgørelsen i hovedsagen. Den part, der har fremsat begæring om anordning af den foreløbige forholdsregel, skal dokumentere, at vedkommende ikke kan afvente afgørelsen i hovedsagen uden at blive påført en sådan skade.

(jf. præmis 29 og 33)

Henvisning til:

Domstolen, 25. marts 1999, sag C-65/99 P(R), Willeme mod Kommissionen, Sml. I, s. 1857, præmis 62.

Retten, 10. september 1999, sag T-173/99 R, Elkaïm og Mazuel mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 155, og II, s. 811, præmis 25; 19. december 2002, sag T-320/02 R, Esch-Leonhardt m.fl. mod ECB, Sml. Pers. I-A, s. 325, og II, s. 1555, præmis 27.

3.      En fortabt mulighed for at opnå en stilling ved en fællesskabsinstitution udgør et tab og ikke en ikke-økonomisk skade.

Et rent økonomisk tab kan principielt ikke antages at være uopretteligt eller blot vanskeligt at oprette, såfremt tabet kan dækkes ved en senere økonomisk erstatning.

(jf. præmis 35 og 36)

Henvisning til:

Retten, 30. november 1993, sag T-549/93 R, D. mod Kommissionen, Sml. II, s. 1347, præmis 45; 6. juni 2006, sag T-10/02, Girardot mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-2, s. 129, og II-A-2, s. 609, præmis 56 og den deri nævnte retspraksis.