Language of document : ECLI:EU:F:2008:76

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (esimene koda)

17. juuni 2008

Kohtuasi F‑97/07

Chantal De Fays

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Haiguspuhkus – Loata puudumine – Sõltumatult arstilt arvamuse küsimise menetlus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles C. De Fays palub eelkõige tühistada komisjoni 21. juuni 2007. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema kaebus 21. novembri 2006. aasta otsuse peale, millega loeti tema töölt puudumine alates 19. oktoobrist 2006 loata puudumiseks ning leiti, et ta tuleb ilma jätta töötasust selle loata puudutud ajavahemiku eest, mis oli pikem kui tema iga-aastane põhipuhkus.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Menetlus – Uute väidete esitamine menetluse käigus – Tingimused

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 35 lõike 1 punktid d ja e ning artikkel 43)

2.      Ametnikud – Haiguspuhkus – Tervisekontroll – Tervisekontrolli tulemuste vaidlustamine

(Personalieeskirjad, artikli 59 lõike 1 viies lõik ja artikli 60 esimene lõik)

3.      Ametnikud – Haiguspuhkus – Tervisekontroll – Puudumise põhjendamatuse tuvastamine

(Personalieeskirjad, artikli 59 lõike 1 neljas ja viies lõik ning artikli 60 esimene lõik)

1.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 35 lõike 1 punktide d ja e koosmõjust artikliga 43 tuleneb, et hagiavalduses tuleb märkida hagi ese ning väited ja faktilised ja õiguslikud argumendid, millele hageja tugineb, ning et menetluse käigus ei või esitada uusi väiteid, välja arvatud juhul, kui need tuginevad faktilistele ja õiguslikele asjaoludele, mis on tulnud ilmsiks menetluse käigus. Samas tuleb tunnistada vastuvõetavaks väide, millega otseselt või kaudselt täiendatakse varem esitatud hagiavalduse väidet ja millel on varem esitatud väitega otsene seos.

(vt punkt 53)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 26. aprill 2006, kohtuasi F‑16/05: Falcione vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑3 ja II‑A‑1‑7, punkt 65); 30. juuni 2006, kohtuasi F‑87/05 : Ott jt vs. komisjon, (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑73 ja II‑A‑1‑263, punkt 74).

2.      Personalieeskirjade artikli 59 lõike 1 viiendas lõigus ette nähtud sõltumatult arstilt arvamuse küsimise menetlus, mida võib kasutada ametnik, kes soovib vaidlustada teda puudutava tervisekontrolli tulemused, vastab ühenduse seadusandja soovile selgitada puudumiste kontrolli ja arstitõendite esitamise menetlusi. Selle eesmärgiga oleks vastuolus, kui ametnikul oleks väljaspool selleks ettenähtud menetlust õigus kritiseerida tervisekontrolli tulemusi, isegi kui ta teeks seda, esitades hagi sellise akti vastu, nagu seda on meede, mis on võetud ilma loata puudumise puhul personalieeskirjade artikli 60 esimese lõigu alusel.

(vt punkt 56)

3.      Personalieeskirjade artikli 59 lõike 1 neljanda lõigu ja artikli 60 esimese lõigu sõnastusest ilmneb selgelt, et juhul, kui administratsioonile esitatakse tervisekontrolli järeldused, millest ilmneb, et ametnik suudab oma kohustusi täita, peab administratsioon käsitlema ametniku puudumist põhjendamatuna alates kontrolli tegemise kuupäevast, lahutama kõik loata puudumised asjaomase ametniku põhipuhkusest, ja juhul, kui see põhipuhkus on ära kasutatud, tuleb ametniku selle ajavahemiku eest töötasust ilma jätta. Ametiasutusel on pärast selle kindlaks tegemist, kas tervisekontrolli osas ei ole esitatud taotlust sõltumatule arstile arvamuse esitamiseks vastavalt personalieeskirjade artikli 59 lõike 1 viiendas lõigus ette nähtud tingimustel, piiratud pädevus nende meetmete võtmiseks. Seetõttu ei saa juhul, kui need meetmed tühistatakse nende võtja pädevuse puudumise tõttu, pärast seda, kui see viga on parandatud selle tegemise päeva seisuga, tulemuseks olla muu, kui sisu poolest identse otsuse tegemine.

(vt punkt 70)

Viited:

Euroopa Kohus: 29. aprill 2004, kohtuasi C‑111/02 P: parlament vs. Reynolds (EKL 2004, lk I‑5475, punktid 59–61).