Language of document : ECLI:EU:F:2008:76

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 17. junija 2008

Zadeva F-97/07

Chantal De Fays

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Bolniški dopust – Neupravičena odsotnost – Postopek za izdajo neodvisnega mnenja“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero C. De Fays predlaga predvsem razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 21. junija 2007, s katero je bila zavrnjena njena pritožba zoper odločbo z dne 21. novembra 2006, v kateri je bilo ugotovljeno, da je bila neupravičeno odsotna iz službe od 19. oktobra 2006 in da ji je torej treba odvzeti osebne prejemke za to obdobje neupravičene odsotnosti, ki je preseglo njene pravice do letnega dopusta.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Postopek – Predložitev novih tožbenih razlogov med postopkom – Pogoji

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 35(1)(d) in (e) ter 43)

2.      Uradniki – Bolniški dopust – Zdravniški pregled – Izpodbijanje ugotovitev zdravniškega pregleda

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 59(1), peti pododstavek, in 60, prvi odstavek)

3.      Uradniki – Bolniški dopust – Zdravniški pregled – Ugotovitev neupravičene odsotnosti

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 59(1), četrti in peti pododstavek, in 60, prvi odstavek)

1.      Iz določb člena 35(1)(d) in (e) v povezavi s členom 43 Poslovnika Sodišča za uslužbence izhaja, da mora tožba vsebovati navedbo predmeta spora ter tožbene razloge in dejanske in pravne trditve, ki jih je navedla tožeča stranka, in da je navajanje novih razlogov med postopkom prepovedano, razen če ti izhajajo iz pravnih ali dejanskih okoliščin, ki so se pojavile med postopkom. Vendar je treba tožbeni razlog, ki pomeni neposredno ali implicitno razširitev razloga, predhodno navedenega v tožbi, in je z njim v tesni zvezi, razglasiti za dopusten.

(Glej točko 53.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 26. april 2006, Falcione proti Komisiji, F-16/05, ZOdl. JU, str. I-A-1-3 in II-A-1-7, točka 65; 30. junij 2006, Ott in drugi proti Komisiji, F-87/05, ZOdl. JU, str. I-A-1-73 in II-A-1-263, točka 74.

2.      Postopek za izdajo neodvisnega zdravniškega mnenja, ki ga določa člen 59(1), peti pododstavek, Kadrovskih predpisov in je dostopen uradniku, ki želi izpodbijati ugotovitve zdravniškega pregleda, ki ga zadevajo, sledi želji zakonodajalca Skupnosti, da bi se razjasnila postopka za spremljanje odsotnosti z dela in postopka za predložitev zdravniških potrdil. V nasprotju s tem ciljem bi bilo, če bi uradnik lahko veljavno oporekal ugotovitvam zdravniškega pregleda zunaj postopka, posebej zasnovanega za ta namen, čeprav v podporo tožbi zoper akt, kakršen se na podlagi člena 60, prvi odstavek, Kadrovskih predpisov sprejme v primeru neupravičene odsotnosti.

(Glej točko 56.)

3.      Iz besedila členov 59(1), četrti pododstavek, in 60, prvi odstavek, Kadrovskih predpisov jasno izhaja, da mora uprava, kadar prejme ugotovitve zdravniškega pregleda, ki razkrivajo, da uradnik lahko opravlja delo, ugotoviti, da je uradnik od datuma pregleda neupravičeno odsoten, to odsotnost odšteti od letnega dopusta zainteresirane osebe, in, če je ta dopust že izrabljen, uradniku odvzeti pravico do osebnih prejemkov za ustrezno obdobje. Organ, ki obravnava zadevo, je tako po tem, ko je preveril, da zdravniški pregled ni bil predmet zahteve za izdajo neodvisnega zdravniškega mnenja v skladu s pogoji iz člena 59(1), peti pododstavek, Kadrovskih predpisov, v položaju vezane pristojnosti za sprejetje navedenih ukrepov. Posledično razglasitev ničnosti takih ukrepov zaradi nepristojnosti tistega, ki jih je sprejel, lahko privede le do sprejetja vsebinsko enake odločbe, ko je ta napaka odpravljena na dan, ko se je zgodila.

(Glej točko 70.)

Napotitev na:

Sodišče: 29. april 2004, Parlament proti Reynoldsu, C-111/02 P, Recueil, str. I‑5475, točke od 59 do 61.