Language of document : ECLI:EU:F:2008:66

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2008. gada 22. maijā

Lieta F‑101/07

Philippe Cova

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Atalgojums – Civildienesta noteikumu 7. panta 2. punkts – Īslaicīga piemaksa – Nepieņemamība

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru F. Kova [P. Cova] lūdz atcelt Komisijas iecēlējinstitūcijas 2007. gada 29. jūnija lēmumu tiktāl, ciktāl viņam ar to nav piešķirta Civildienesta noteikumu 7. panta 2. punktā paredzētā piemaksa uz ilgāku laiku nekā viens gads.

Nolēmums: Prasību noraidīt kā nepieņemamu. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Procesuālo dokumentu pieņemamība – Vērtēšana dokumenta iesniegšanas brīdī

(Pirmās instances tiesas Reglamenta 114. pants; Civildienesta tiesas Reglamenta 78. pants)

Ja iebilde par nepieņemamību attiecas uz prasības pieteikumu, kas Civildienesta tiesas kancelejā iesniegts pirms datuma, kurā stājās spēkā pašas Civildienesta tiesas Reglaments, ir jāpiemēro, pirmkārt, procesuālie noteikumi, kas minēti Civildienesta tiesas Reglamenta 78. pantā, it īpaši tie, kas minēti minētā panta 3. punktā, ar kuriem Civildienesta tiesa tiek pilnvarota izdot rīkojumu, nerīkojot apspriedi pēc būtības, un, otrkārt, noteikumi par prasības pieteikuma pieņemamību, kas paredzēti Pirmās instances tiesas Reglamenta 114. pantā un kas mutatis mutandis ir piemērojami Civildienesta tiesai līdz Civildienesta tiesas Reglamenta stāšanās spēkā brīdim.

Tā kā neatkarīgi no tā, vai ir piemērojams Pirmās instances tiesas Reglamenta 114. pants vai Civildienesta tiesas Reglamenta 78. pants, iebildes par nepieņemamību iesniegšanas termiņš sākas ar prasības pieteikuma izsniegšanas brīdi, tad gadījumā, ja šī izsniegšana ir notikusi pirms Civildienesta tiesas Reglamenta stāšanas spēkā, termiņš, kas ir jāievēro, noteikti ir spēkā esošais termiņš, kas izriet no Pirmās instances tiesas Reglamenta. Tādējādi saskaņā ar tiesiskās drošības principu, stājoties spēkā Civildienesta tiesas Reglamentam, netiek juridiski samazināts termiņš, kurš jau bija sācies tā spēkā stāšanās dienā, iebildes par nepieņemamību kā atsevišķa dokumenta iesniegšanai.

Atbilstošais datums šā termiņa ievērošanas pārbaudei ir tas, kurā Civildienesta tiesai tikusi iesniegta iebilde par nepieņemamību, nevis tas, kurā šī iebilde tikusi izsniegta prasītājam.

(skat. 23., 25. un 26. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 14. decembris, T‑47/92 Lenz/Komisija, Recueil, II‑2523. lpp., 34. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 26. aprīlis, F‑16/05 Falcione/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑3. un II‑A‑1‑7. lpp., 84. punkts; 2007. gada 14. decembris, F‑82/06 Duyster/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 40. punkts; 2008. gada 25. janvāris, F‑80/06 Duyster/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 38.–43. punkts.