Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Okresný súd Bratislava I (Slovakien) den 29 december 2020 – brottmål mot AM

(Mål C-710/20)

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Okresný súd Bratislava I

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

Krajská prokuratúra v Bratislave, AM

Tolkningsfrågor

Är en bestämmelse i en nationell lag, som direkt och utan avgörande av en nationell domstol upphäver ett beslut av en nationell domstol att avbryta det straffrättsliga förfarandet, vilket enligt nationell rätt är ett slutgiltigt beslut som medför frigivning och på grundval av vilket det straffrättsliga förfarandet slutgiltigt har avbrutits till följd av den amnesti som beviljats i enlighet med en nationell lag, förenlig med rätten till en opartisk domstol, vilken garanteras i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och med rätten att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott, vilken garanteras i artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i artikel 82 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt? För det fall denna fråga besvaras nekande. Är den nationella domstolen bunden av den sådan bestämmelse i nationell lag?

Är en bestämmelse i nationell lagstiftning, enligt vilken författningsdomstolens kontroll av det beslut om upphävande av en amnesti eller ett individuellt beslut om nåd, som Národná rada Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens riksdag) antagit med stöd av artikel 86 i) i Republiken Slovakiens grundlag, begränsas till att enbart utgöra en bedömning av huruvida nämnda beslut är förenligt med Republiken Slovakiens grundlag, utan att beakta de tvingande rättsakter som Europeiska unionen har antagit, däribland Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och Fördraget om Europeiska unionen, förenlig med lojalitetsprincipen i den mening som avses i artikel 4.3 i Fördraget om europeiska unionen, i artikel 267 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i artikel 82 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med rätten till en opartisk domstol, som garanteras i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och med rätten att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott, vilken garanteras i artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna? För det fall denna fråga besvaras nekande. Är den nationella domstolen bunden av ett sådant avgörande från den nationella författningsdomstolen?

____________