Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 30. decembrī iesniedza County Court at Birkenhead (Apvienotā Karaliste) – BT/Seguros Catalana Occidente, EB

(Lieta C-708/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

County Court at Birkenhead

Pamatlietas puses

Prasītāja: BT

Atbildētāji: Seguros Catalana Occidente, EB

Prejudiciālie jautājumi

Vai [Regulas 1215/2012 1 ] 13. panta 3. punktā tiek prasīts, lai prasījuma pamats, uz ko atsaucas cietusī puse, celdama prasību pret apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu, attiektos uz lietu, kas saistīta ar apdrošināšanu?

Ja atbilde uz a) jautājumu ir apstiprinoša, vai pietiek ar to, ka prasības, ko cietusī puse ceļ pret apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu, pamatā ir tie paši fakti, un tā tiek celta tādas pašas prasības ietvaros, kā pret apdrošinātāju celta tiešā prasība, lai secinātu, ka cietušās puses prasība attiecas uz lietu, kas saistīta ar apdrošināšanu, lai gan prasības pamatam starp cietušo pusi un apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu nav saistības ar apdrošināšanu?

Turklāt un pakārtoti, ja atbilde uz a) jautājumu ir apstiprinoša, vai pietiek ar to, ka starp apdrošinātāju un cietušo pusi pastāv strīds par apdrošināšanas polises spēkā esamību vai sekām, lai secinātu, ka cietušās puses prasība attiecas uz lietu, kas saistīta ar apdrošināšanu?

Ja atbilde uz a) jautājumu ir noliedzoša, vai pietiek ar to, ka apdrošinājuma ņēmēja/apdrošinātās personas piesaistīšana tiešai prasībai pret apdrošinātāju ir atļauta tiesību aktos, kas reglamentē tiešas prasības pret apdrošinātāju?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2012, L 351, 1. lpp.).