Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-118/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz stwierdzenie nieważności przyznania punktów za osiągnięcia w postępowaniu w sprawie awansu (2003).

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej (REC/CDR) skarżącego za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.;Posiłkowo, stwierdzenie nieważności przyznania punktów za osiągnięcia skarżącemu w postępowaniu w sprawie awansu (2003), gdyż nie zostały one przyznane w średnim wymiarze punktów przyznanych personelowi w jego grupie zaszeregowania w tym postępowaniu;obciążenie Komisji kosztami postępowania.