Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 17 септември 2014 г. — Wahlström/Frontex

(Дело F-117/13)1

(Публична служба — Служители на Frontex — Срочно нает служител — Неподновяване на срочен договор — Процедура по подновяване — Член 41, параграф 2, буква а) от Хартата на основните права на Европейския съюз — Право на изслушване — Неспазване — Последици за взетото решение)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Kari Wahlström (Еспоо, Финландия) (представител: S. A. Pappas, адвокат)

Ответник: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (представители: S. Vuorensola и H. Caniard; D. Waelbroeck и A. Duron, адвокати)

Предмет на делото

Искане за отмяна на решението да не се подновява договорът на жалбоподателя като срочно нает служител вследствие на отмяната на първото решение за неподновяване на договора му от Съда на публичната служба по дело F-87/11

Диспозитив на решението

Отменя решението на изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, от 19 февруари 2013 г. да не подновява договора на г-н Wahlström като срочно нает служител.Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.Осъжда Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати разноските на г-н Wahlström.