Language of document :

 C_2014395SK.01006601.xml

10.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 395/66


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 10. septembra 2014 –  KE (*1)/ERA

(Vec F-120/13) (1)

((Verejná služba - Dočasný zamestnanec - Neobnovenie pracovnej zmluvy na dobu určitú - Zamestnanec agentúry - Znižovanie počtu zamestnancov - Viacročný finančný rámec ERA - Zrušenie dvoch tabuľkových pracovných miest zamestnancov - Dodržanie základných formálnych náležitostí - Právo byť vypočutý - Interné pokyny - Záujem služby))

(2014/C 395/80)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: KE (*1) (v zastúpení: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska železničná agentúra (v zastúpení: G. Stärkle, splnomocnený zástupca, B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o neobnovení zmluvy dočasného zamestnanca žalobkyne

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Európska železničná agentúra znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania  KE (*1).

3.

 KE (*1) znáša polovicu vlastných trov konania.


(*1)  Údaje odstránené alebo vymazané v rámci zaistenia ochrany osobných dát a/alebo dôvernosti.

(1)  Ú. v. EÚ C 45, 15.2.2014, s. 47.