Language of document :

 C_2014395SV.01006601.xml

10.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 395/66


Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 10 september 2014 –  KE (*1) mot ERA

(Mål F-120/13) (1)

((Personalmål - Tillfälligt anställd - Icke-förnyande av visstidsanställning - Personal vid byrå - Nedskärningar - ERA:s fleråriga budgetram - Indragning av två tjänster i tjänsteförteckningen - Iakttagande av grundläggande formföreskrifter - Rätten att yttra sig - Intern bestämmelse - Tjänstens intresse))

(2014/C 395/80)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: KE (*1) (ombud: advokaten S. A. Pappas)

Svarande: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (ombud: G. Stärkle och advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att inte förnya sökandens anställningsavtal som tillfälligt anställd.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Europeiska järnvägsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av  KE (*1) rättegångskostnader.

3)

 KE (*1) ska bära hälften av sina rättegångskostnader.


(*1)  Uppgifterna raderade eller ersatta för att skydda personuppgifter och/eller av sekretesskäl.

(1)  EUT C 45, 15.2.2014, s. 47.