Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 18 септември 2014 г. — Lebedef/Комисия

(Дело F-118/13)1

(Публична служба — Искания в хода на производството — Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и G. Berscheid)

Предмет

Искане за отмяна на доклада за кариерното развитие за периода от 1 юли 2001 г. до 31 декември 2002 г. и за отмяна на точките за заслуги, предоставени в рамките на процедура за повишаване за 2003 г.ДиспозитивОтхвърля жалбата като явна недопустима.Г-н Lebedef понася направените от него съдебни разноски, както и тези на Европейската комисия.