Language of document : ECLI:EU:F:2014:220

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2014. gada 18. septembrī

Lieta F‑118/13

Giorgio Lebedef

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Procesa jautājumi – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko G. Lebedef lūdz atcelt viņa novērtējuma ziņojumu, kurš sagatavots par laika posmu no 2001. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim, un pakārtoti atcelt nopelnu punktus, kas viņam piešķirti, veicot 2003. gada paaugstināšanu amatā

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. G. Lebedef sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Interese celt prasību – Novērtēšana prasības celšanas brīdī – Prasība atcelt karjeras attīstības ziņojumu, ko cēlis ierēdnis, kurš pirms prasības celšanas ir pensionējies – Nepieņemamība

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

Ikvienam prasītājam, lai tas varētu celt prasību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantu, ir jāpamato, ka viņam ir personīga, radusies un pastāvoša interese panākt apstrīdētā tiesību akta atcelšanu; šīs intereses esamība ir jānovērtē prasības celšanas brīdī, un tai ir jāturpinās līdz tiesas nolēmuma pasludināšanai, citādi tiesvedība ir jāizbeidz pirms sprieduma taisīšanas.

Saistībā ar interesi celt prasību attiecībā uz novērtējuma ziņojumu, lai gan tam tiešām ir liela nozīme ierēdņa vai darbinieka karjeras norisē, principā tas novērtētās personas intereses skar tikai līdz šīs personas dienesta attiecību izbeigšanās brīdim; tādējādi pēc šīs dienesta attiecību izbeigšanās attiecīgais ierēdnis vai darbinieks principā vairs nevar pieņemami celt prasību, ja vien nav kāda īpaša iemesla, kas pamato personīgas un pastāvošas intereses panākt attiecīgā ziņojuma atcelšanu.

(skat. 17. un 19. punktu)

Atsauces

Tiesa: spriedums Marenco u.c./Komisija, no 81/74 līdz 88/74, EU:C:1975:139, 6. punkts.

Vispārējā tiesa: spriedums Turner/Komisija, T‑49/91, EU:T:1992:72, 24. punkts; rīkojumi N/Komisija, T‑97/94, EU:T:1998:270, 26. punkts, kas skaidri ir apstiprināts apelācijā ar rīkojumu N/Komisija, C‑21/99 P, EU:C:1999:508, 24. punkts; Ross/Komisija, T‑147/04, EU:T:2005:255, 24. un 25. punkts; Attey u.c./Padome, T‑118/11, T‑123/11 un T‑124/11, EU:T:2012:270, 28. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedums Solberg/OEDT, F‑148/12, EU:F:2013:154, 16. un 18. punkts.