Language of document : ECLI:EU:F:2014:220

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 18. septembra 2014

Vec F‑118/13

Giorgio Lebedef

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Prekážky konania – Zjavná neprípustnosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou G. Lebedef navrhuje zrušenie jeho hodnotiacej správy vypracovanej za obdobie od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002, a subsidiárne zrušenie bodov za zásluhy, ktoré mu boli pridelené počas povyšovania v roku 2003

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. G. Lebedef znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Záujem na konaní – Posúdenie v čase podania žaloby – Žaloba o neplatnosť správy o služobnom postupe podaná úradníkom, ktorý odišiel do dôchodku pred podaním žaloby – Neprípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

Každý žalobca na to, aby mohol platne podať žalobu na základe článkov 90 a 91 služobného poriadku, musí preukázať osobný, skutočne existujúci záujem na zrušení napadnutého aktu, pričom taký záujem sa posudzuje k okamihu podania žaloby a musí pretrvať až do vyhlásenia súdneho rozhodnutia, inak sa konanie zastaví.

Pokiaľ ide o záujem na konaní proti hodnotiacej správe, hoci je pravda, že táto správa hrá v priebehu služobného postupu úradníka alebo zamestnanca významnú úlohu, v zásade sa dotýka záujmu hodnotenej osoby len do definitívneho skončenia jej služobného pomeru, takže po tomto definitívnom skončení už v zásade nie je prípustné, aby dotknutý úradník alebo zamestnanec podal žalobu okrem prípadu, ak preukáže existenciu osobitnej okolnosti, ktorá odôvodňuje osobný a skutočný záujem na zrušení predmetnej hodnotiacej správy.

(pozri body 17 a 19)

Odkaz:

Súdny dvor: rozsudok Marenco a i./Komisia, 81/74 až 88/74, EU:C:1975:139, bod 6

Súd prvého stupňa: rozsudok Turner/Komisia, T‑49/91, EU:T:1992:72, bod 24; uznesenia N/Komisia, T‑97/94, EU:T:1998:270, bod 26, výslovne potvrdené v odvolacom konaní uznesením N/Komisia, C‑21/99 P, EU:C:1999:508, bod 24; Ross/Komisia, T‑147/04, EU:T:2005:255, body 24, 25 a 27; Všeobecný súd: uznesenie Attey a i./Rada, T‑118/11, T‑123/11 a T‑124/11, EU:T:2012:270, bod 28

Súd pre verejnú službu: rozsudok Solberg/OEDT, F‑148/12, EU:F:2013:154, body 16 a 18