Language of document : ECLI:EU:F:2014:220

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

18 september 2014

Mål F‑118/13

Giorgio Lebedef

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Rättegångshinder eller annan rättegångsfråga – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Giorgio Lebedef yrkar, i första hand, ogiltigförklaring av sin rapport om karriärutveckling för perioden 1 juli 2001–31 december 2002 och, i andra hand, ogiltigförklaring av de meritpoäng som han tilldelats i befordringsförfarandet 2003.

Avgörande:      Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan tas upp till sakprövning. Giorgio Lebedef ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska kommissionen.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Berättigat intresse av att få saken prövad – Bedömning vid tidpunkten för talans väckande – Talan om ogiltigförklaring av en rapport om karriärutveckling som en tjänsteman väckt efter det att vederbörande gått i pension – Avvisning

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

1.      För att en sökande med giltig verkan ska kunna väcka talan med stöd av artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna måste han eller hon visa att vederbörande har ett personligt intresse av att den angripna rättsakten ogiltigförklaras. Bedömningen av detta intresse ska göras vid den tidpunkt då talan väcks och ska bestå till dess att domstolsavgörandet meddelas vid äventyr att det annars saknas anledning att döma i saken.

När det gäller ett berättigat intresse av att få saken prövad med avseende på en rapport om karriärutveckling är det riktigt att rapporten har en stor betydelse för tjänstemannens eller den anställda personens karriärutveckling. I princip påverkar rapporten emellertid inte längre den betygssatta personens intressen när han eller hon slutgiltigt har frånträtt sin tjänst. Därefter kan tjänstemannen eller den anställda personen i princip således inte längre väcka talan, om det inte visas att det föreligger en särskild omständighet som rättfärdigar ett personligt och aktuellt intresse av att rapporten i fråga ogiltigförklaras.

(se punkterna 17 och 19)

Hänvisning till

Domstolen: dom Marenco m.fl./kommissionen, 81/74–88/74, EU:C:1975:139, punkt 6

Tribunalen: dom Turner/kommissionen, T‑49/91, EU:T:1992:72, punkt 24; beslut N/kommissionen T‑97/94, EU:T:1998:270, punkt 26; uttryckligen fastställt efter överklagande genom beslut N/kommissionen, C‑21/99 P, EU:C:1999:508, punkt 24; beslut Ross/kommissionen, T‑147/04, EU:T:2005:255, punkterna 24 och 25; beslut Attey m.fl./rådet, T‑118/11, T‑123/11 och T‑124/11, EU:T:2012:270, punkt 28

Personaldomstolen:dom Solberg/ECNN, F‑148/12, EU:F:2013:154, punkterna 16 och 18