Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юли 2016 г. — Martens и Olsson/Комисия

(Дело F-119/13)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема преди постъпване на служба на Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Предложение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия — Възражение за недопустимост — Понятие за увреждащ акт — Член 83 от Процедурния правилник)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Lieve Martens (Кесел-Ло, Белгия) и Björn Mikael Olsson (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално D. de Abreu Caldas и J.-N. Louis, avocats, впоследствие J.-N. Louis, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално J. Currall и G. Gattinara, впоследствие G. Gattinara, накрая G. Gattinara и F. Simonetti)

Предмет

Искане за отмяна на решенията за прехвърляне на пенсионните права на жалбоподателите към пенсионната схема на Съюза, което прилага новите Общи разпоредби за изпълнение (ОРИ) на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

Г-жа Lieve Martens и г-н Björn Mikael Olsson следва да понесат собствените си съдебни разноски и се осъждат да заплатят съдебните разноски на Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 129, 28.4.2014 г., стр.37.