Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 20. juli 2016 – Martens og Olsson mod Kommissionen

(Sag F-119/13) 1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner – artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten – pensionsrettigheder optjent før tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i henhold til en national pensionsordning – overførsel til Unionens pensionsordning – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår – formalitetsindsigelse – begrebet bebyrdende retsakt – procesreglementets artikel 83)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Lieve Martens (Kessel-Lo, Belgien) og Björn Mikael Olsson (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne D. de Abreu Caldas og J.-N. Louis, derefter ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede, derefter ved G. Gattinara, som befuldmægtiget, og endelig ved G. Gattinara og F. Simonetti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelserne vedrørende overførsel af sagsøgernes pensionsrettigheder til Unionens pensionsordning, der anvender de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten

Konklusion

Sagen afvises.

Lieve Martens og Björn Mikael Olsson bærer deres egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

1     EUT C 129 af 28.4.2014, s. 37.