Language of document : ECLI:EU:F:2016:188

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 1 marca 2016 r.

Sprawa F‑121/13

Jonas Poniskaitis

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innych systemach – Decyzja o doliczeniu lat uprawniających do emerytury na podstawie nowych OPW do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Artykuł 81 regulaminu postępowania – Skarga oczywiście bezzasadna

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której Jonas Poniskaitis żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej o doliczeniu lat uprawniających do emerytury w systemie emerytalno-rentowym Unii Europejskiej w następstwie przeniesienia jego uprawnień emerytalnych nabytych w innym systemie przed podjęciem służby w Unii.

Orzeczenie:      Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

1.      Akty instytucji – Stosowanie w czasie – Natychmiastowe stosowanie nowej zasady do przyszłych skutków sytuacji powstałej pod rządami dawnej zasady – Wydanie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Zastosowanie do przeniesienia nabytych uprawnień emerytalnych, o które wnioskowano przed przyjęciem nowego przepisu, lecz które zrealizowano po jego wejściu w życie – Naruszenie praw nabytych – Brak

(regulamin pracowniczy, załącznik VIII, art. 11 ust. 2)

2.      Urzędnicy – Emerytury i renty – Uprawnienia emerytalne nabyte przed podjęciem służby w Unii – Przeniesienie do systemu Unii – Wydanie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Odmienne traktowanie urzędników, którym wartość kapitałową uprawnień emerytalnych przeniesiono do systemu Unii, odpowiednio, przed wejściem w życie tych przepisów i po ich wejściu w życie – Naruszenie zasady równego traktowania – Brak

(regulamin pracowniczy, załącznik VIII, art. 11 ust. 2)

1.      Stosowanie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego w odniesieniu do przeniesienia do systemu emerytalno-rentowego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innym systemie emerytalnym, o które to przeniesienie wystąpiono przed przyjęciem tych przepisów, lecz które zrealizowano po ich wejściu w życie, nie jest niezgodne z art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego.

W tym względzie, zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą, nowa norma znajduje natychmiast zastosowanie, o ile nie obowiązuje wyjątek, do mających powstać sytuacji, a także do przyszłych skutków sytuacji, które już powstały – lecz nie ukonstytuowały się w pełni – pod rządami dawnej normy. Nie dotyczy to jedynie sytuacji powstałych i ostatecznie zrealizowanych pod rządami dawnej normy, kreującej prawa nabyte. Prawo jest uważane za nabyte, gdy okoliczność powodująca jego powstanie zaistnieje przed zmianą przepisów. Nie jest tak jednak w przypadku prawa, którego przesłanka powstania nie zrealizowała się w pełni pod rządami przepisu, który został zmieniony.

Tymczasem, po pierwsze, art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego nie sprzeciwia się takiemu natychmiastowemu stosowaniu nowych ogólnych przepisów wykonawczych.

Po drugie, ani przekazanie urzędnikowi lub pracownikowi, który złożył taki wniosek o przeniesienie do systemu emerytalno-rentowego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innym systemie, propozycji doliczenia lat uprawniających do emerytury, ani tym bardziej samo złożenie takiego wniosku nie zmieniają sytuacji prawnej zainteresowanego i nie wywołują wiążących skutków prawnych. Tak więc dla urzędnika lub pracownika nie istniały prawa nabyte, które mogły zostać naruszone zastosowaniem w jego przypadku nowych przepisów.

Ponadto uprawienie urzędnika lub pracownika do tego, by mu doliczono lata uprawniające do emerytury, staje się w pełni ukonstytuowane dopiero po przekazaniu do systemu emerytalno-rentowego Unii wartości kapitałowej jego uprawnień nabytych w innym systemie.

(zob. pkt 23–26, 28)

Odesłanie

Sąd Unii Europejskiej, wyrok z dnia 13 października 2015 r., Komisja/Verile i Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, pkt 151–154 i przytoczone tam orzecznictwo

2.      Przyjmując nowe ogólne przepisy wykonawcze do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego, z których wynika odmienne traktowanie urzędników, którym wartość kapitałową uprawnień emerytalnych nabytych przez nich w innym systemie przeniesiono do systemu emerytalno-rentowego Unii, odpowiednio, przed wejściem w życie tych przepisów i po ich wejściu w życie, instytucja nie narusza zasady równego traktowania, ponieważ odmienne traktowanie dotyczy urzędników, którzy nie należą do jednej i tej samej kategorii.

Urzędnicy, dla których wartość kapitałowa ich uprawnień emerytalnych nabytych w innym systemie nie została przeniesiona do systemu emerytalno-rentowego Unii w chwili wejścia w życie nowych ogólnych przepisów wykonawczych, nie znajdowali się oni bowiem w tej samej sytuacji prawnej co urzędnicy, których uprawnienia emerytalne nabyte przed podjęciem służby były już wówczas przedmiotem przeniesienia, w postaci kapitału, do systemu emerytalno-rentowego Unii i wobec których wydano decyzję o doliczeniu w tym ostatnim systemie lat uprawniających do emerytury. Pierwsi posiadali jeszcze uprawnienia emerytalne w innym systemie, natomiast dla drugich dokonano już przeniesienia kapitału, z takim skutkiem, że tego rodzaju prawa wygasły i nastąpiło odpowiednie zaliczenie dodatkowych lat uprawniających do emerytury w systemie emerytalno-rentowym Unii.

Takie odmienne traktowanie opiera się ponadto na obiektywnym i niezależnym od woli danej instytucji elemencie, czyli tempie rozpatrywania przez dany zewnętrzny system emerytalny wniosku o przeniesienie kapitału zainteresowanego.

(zob. pkt 33)

Odesłanie

Sąd Unii Europejskiej, wyrok z dnia 13 października 2015 r., Komisja/Verile i Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, pkt 177–180