Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria (Węgry) w dniu 6 listopada 2020 r. – EuroChem Agro Hungary Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Sprawa C-583/20)

Język postępowania: węgierski

Sąd odsyłający

Kúria

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: EuroChem Agro Hungary Kft.

Strona przeciwna: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Pytania prejudycjalne

Czy art. 273 dyrektywy VAT1 należy interpretować w ten sposób, że system sankcji, który w przypadku podatników zakwalifikowanych jako podatnicy obarczeni ryzykiem w razie naruszenia mniejszej wagi dotyczącego Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) (elektronicznego systemu kontroli przewozu drogowego towarów) nie zezwala na nałożenie grzywny w kwocie niższej niż 30% od 40% wartości przewożonych towarów, ani na odstąpienie od ukarania grzywną, wykracza poza granice uprawnienia przyznanego państwom członkowskim w tym przepisie?

Czy art. 273 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że sankcja o takiej wysokości (w sposób nieproporcjonalny) wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia wskazanego w owym artykule celu, polegającego na poborze podatku i zwalczaniu oszustw podatkowych?

Czy art. 26 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) należy interpretować w ten sposób, że system sankcji mający zastosowanie do podatników stanowi przeszkodę w realizacji zasady swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału?

____________

1 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.U. 2006, L 347, s. 1.