Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Kroneuburg (Österrike) den 10 november 2020 – JR mot Austrian Airlines AG

(Mål C-589/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Kroneuburg

Parter i det nationella målet

Klagande: JR

Motpart: Austrian Airlines AG

Tolkningsfrågor

Ska artikel 17.1 i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter, som ingicks i Montreal den 28 maj 1999, vilken undertecknades av Europeiska gemenskapen den 9 december 1999 och godkändes på dess vägnar genom rådets beslut 2001/539/EG av den 5 april 20011 tolkas på så sätt att begreppet ”skadebringande händelse”, i den mening som avses i den bestämmelsen, omfattar en situation i vilken en passagerare vid avstigning från ett flygplan faller på den nedersta tredjedelen av den mobila flygplanstrappan – utan att det är möjligt att fastställa orsaken till fallet – och tillfogas en skada, vilken inte orsakats av ett föremål som används för att tillhandahålla en passagerare en tjänst, i den mening som avses i EU-domstolens dom av den 19 december 2019, C-532/182 , och trappan inte var i bristfälligt skick och i synnerhet inte var hal?

Ska artikel 20 i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter, som ingicks i Montreal den 28 maj 1999, vilken undertecknades av Europeiska gemenskapen den 9 december 1999 och godkändes på dess vägnar genom rådets beslut 2001/539/EG av den 5 april 2001 tolkas på så sätt att det eventuella skadeståndsansvar som lufttrafikföretaget ådragit sig bortfaller helt om sådana omständigheter som anges i fråga 1 föreligger och passageraren inte höll sig i trappans ledstång då fallet inträffade?

____________

1 2001/539/EG: Rådets beslut av den 5 april 2001 om Europeiska gemenskapens ingående av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) (EGT L 194, 2001, s. 38).

2 ECLI:EU:C:2019:1127.