Language of document :

Talan väckt den 1 februari 2021 – Europeiska kommissionen mot konungariket Belgien (Mål C-60/21)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: W Roels och V. Uher)

Svarande: Konungariket Belgien

Sökandens yrkanden

Kommissionen yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 45 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och artikel 28 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

genom att underhållsskyldiga personer som inte är bosatta i Belgien och som där erhåller mindre än 75 procent av sina förvärvsinkomster nekas avdrag för underhåll eller kapital som motsvarar underhåll och för kompletterande pension från den skattepliktiga inkomsten, när de inte kan göra motsvarande avdrag i den medlemsstat där de är bosatta på grund av deras låga skattepliktiga inkomst i den staten, och

förplikta Konungariket Belgien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar kommissionen en enda grund. Enligt den grunden kan den aktuella lagstiftningen avskräcka skattskyldiga personer som inte är bosatta i landet från att utöva de fria rörligheter som garanteras i fördraget, i synnerhet den fria rörligheten för arbetstagare som föreskrivs i artikel 45 FEUF och artikel 28 i EES-avtalet.

En person som inte är bosatt i landet och inte erhåller minst 75 procent av sina skattepliktiga förvärvsinkomster i Belgien och som faktiskt inte kan göra avdrag för underhåll i sin bosättningsstat på grund av att de beskattningsbara inkomsterna i den staten är otillräckliga hindras nämligen enligt belgisk lagstiftning från att göra något avdrag för dessa underhåll. Det följer emellertid av domstolens praxis, bland annat dess dom av den 10 maj 2012 i mål C-39/10, Europeiska kommissionen/ Estland, att det i ett sådant fall ankommer på anställningsstaten att beakta de personliga förhållandena och familjesituationen för den skattskyldiga person som inte är bosatt i landet.

____________