Language of document :

A cour administrative d'appel de Versailles (Franciaország) által 2021. február 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – JP kontra Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(C-61/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour administrative d'appel de Versailles

Az alapeljárás felei

Felperes: JP

Alperesek: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Úgy kell-e értelmezni az európai uniós jognak a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK [európai parlamenti és tanácsi] irányelv1 13. cikkének (1) bekezdéséből és 23. cikkének (1) bekezdéséből eredő szabályait, hogy azok a belőlük eredő kötelezettségeknek az Európai Unió valamely tagállama általi kellően súlyos megsértése estén megnyitják a jogot a magánszemélyek számára a levegőminőség romlásával közvetlen és konkrét okozati összefüggésben az egészségüket érő károk szóban forgó tagállam általi megtérítésére? [eredeti 5. o.]

2)    Amennyiben a fent említett rendelkezések ténylegesen alkalmasak arra, hogy az egészségkárosodás miatti kártérítés iránti jogot keletkeztessenek, melyek e jog megnyílásának feltételei, különös tekintettel arra az időpontra, amikor az adott tagállamnak felróható kötelezettségszegés fennállását értékelni kell?

____________

1     HL 2008. L 152., 1. o.; helyesbítés: HL 2014. L 346., 62. o.