Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2019 r. – Boshab / Rada

(Sprawa T-111/19)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Évariste Boshab Musonda (Kinszasa, Demokratyczna Republika Konga) (przedstawiciele: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois, i A. Guillerme, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Rady (WPZiB) 2018/1940 z dnia 10 grudnia 2018 r. w zakresie, w jakim na jej podstawie pozostawiono nazwisko skarżącego w pkt 8 załącznika II do decyzji 2010/788/WPZiB;

stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego Rady (EU) 2018/1931 z dnia 10 grudnia 2018 r. w zakresie, w jakim na jej podstawie pozostawiono nazwisko skarżącego w pkt 8 załącznika Ia do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005/WE;

stwierdzenie niezgodności z prawem przepisów art. 3 ust. 2 lit. b) decyzji 2010/788/ WPZiB i art. 2b ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1183/2005;

obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty, które w istocie są identyczne z zarzutami podniesionymi w sprawie T-103/19, Mende Omalanga/Rada, lub do nich podobne.

____________