Language of document :

Решение на Общия съд от 3 февруари 2021 г. — Boshab/Съвет

(Дело T-111/19)1

(Обща външна политика и политика на сигурност – Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Демократична република Конго – Замразяване на средства – Запазване на името на жалбоподателя в списъците на визираните лица – Задължение за мотивиране – Право на изслушване – Доказване на основателността на включването и запазването в списъците – Явна грешка в преценката – Запазване на фактическите и правни обстоятелства, въз основа на които са приети ограничителните мерки – Право на зачитане на личния и семеен живот – Право на собственост – Презумпция за невиновност – Пропорционалност – Възражение за незаконосъобразност)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Évariste Boshab (Киншаса, Демократична република Конго) (представители: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme и T. Payan, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire и M.-C. Cadilhac)

Предмет

Жалба на основание член 263 ДФЕС с искане, от една страна, да се отмени Решение (ОВППС) 2018/1940 на Съвета от 10 декември 2018 г., с което се изменя Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго (ОВ L 314, 2018 г., стр. 47), и от друга страна, да се отмени Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1931 на Съвета от 10 декември 2018 година за прилагане на член 9 от Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго (ОВ L 314, 2018 г., стр. 1), в частите, в които тези актове се отнасят до жалбоподателя

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н Évariste Boshab да заплати съдебните разноски.

____________

1     ОВ C 139, 15.4.2019 г.