Language of document :

Talan väckt den 13 december 2012 – ZZ mot parlamentet

(Mål F-150/12)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Maximini)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut att neka sökanden en del av flyttningsbidrag och ersättning för vissa resekostnader.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara svarandens beslut av den 29 mars 2012 i den mån sökanden däri nekas dels hälften av det flyttningsbidrag som föreskrivs i artikel 6 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna, dels full resekostnadsersättning enligt artikel 7 i nämnda bilaga,

förplikta svaranden att till sökanden betala den andra hälften av flyttningsbidraget med ett belopp motsvarande en månads grundlön samt full ersättning för kostnader avseende resa till hans ursprungsort med anledning av att han lämnar sin tjänst, beräknad för honom, hans hustru och hans gravt handikappade son som faktiskt bor i hans hushåll,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna och samtliga för sökanden nödvändiga omkostnader och utlägg.