Language of document : ECLI:EU:F:2014:219

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

18. september 2014

Kohtuasi F‑149/12

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik Teenistus – Töövõimetus – Töövõimetustoetus – Töövõimetustoetusest tehtav kinnipidamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, milles L. Marcuccio palub eelkõige tühistada 2012. aasta aprilli, mai ja juuni pensioniteatistes kajastuvad Euroopa Komisjoni otsused pidada igal korral tema invaliidsuspensionist kinni 500 eurot; otsused, millega 15. mai ja 10. juuli 2012. aasta kaebused rahuldamata jäeti, ja 14. augusti 2012. aasta otsus, ning mõista komisjonilt välja kinnipeetud summad koos viivisega.

Otsus:      Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Tühistav kohtuotsus – Mõju – Sellise Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse tühistamine, millega tühistatakse ametniku pensionile saatmise otsus ja kohustatakse institutsiooni hüvitama tekitatud kahju – Alusetult makstud summa tagastamine

Kui liidu Üldkohus kas või osaliselt tühistab Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse või määruse, siis selle tulemuseks on nende eeskirjade tühistamine, mille alusel Avaliku Teenistuse Kohus selles kohtuotsuses või ‑määruses otsustas.

Seega, kui liidu Üldkohtu otsusega tühistatakse Avaliku Teenistuse Kohtu otsus, millega Avaliku Teenistuse Kohus tühistas ametniku pensionile saatmise otsuse ja kohustas asjassepuutuvat institutsiooni maksma ametnikule selle otsusega tekitatud kahju hüvitamiseks teatud summa, siis kaob sellega õiguslik alus, millel põhines ametniku nõue institutsiooni vastu.

Neil asjaoludel tuleb ametnikul nõustuda institutsiooni taotlusega maksta talle tagasi alusetult saadud summa.

(vt punktid 27–30)

Viited:

Esimese Astme Kohus: kohtuotsus komisjon vs. Marcuccio, T‑20/09 P, EU:T:2011:257, punkt 2.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus De Nicola vs. EIP, F‑63/12, EU:F:2013:169, punkt 24.