Language of document : ECLI:EU:F:2014:219

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(treće vijeće)

18. rujna 2014.

Predmet F‑149/12

Luigi Marcuccio

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Invalidnost – Naknada za invalidnost – Obustava na naknadi za invalidnost“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom L. Marcuccio posebice traži poništenje odluka Europske komisije sadržane u odrescima mirovina za travanj, svibanj i lipanj 2012. kojima se na svakom od njih obustavlja 500 eura na njegovoj naknadi za invalidnost, poništenje odluka o odbijanju žalbi od 15. svibnja i 10. srpnja 2012., kao i poništenje odluke od 14. kolovoza 2012. i da se naloži Komisiji da mu nadoknadi obustavljene iznose, uvećane za iznos zateznih kamata.

Odluka:      Tužba se djelomično odbacuje kao očito nedopuštena i djelomično odbija kao očito neosnovana. L. Marcuccio snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Europske komisije.

Sažetak

Tužbe dužnosnikâ – Poništavajuća presuda – Učinci – Ukidanje presude Službeničkog suda koja poništava odluku o umirovljenju dužnosnika i nalaže instituciji da nadoknadi pretrpljenu štetu – Povrat preplaćenog iznosa

Učinak čak i djelomičnog ukidanja presude ili rješenja Službeničkog suda od strane Općeg suda jest da se ukidaju odredbe kojima je Službenički sud odlučio u toj presudi ili rješenju.

Prema tome, presuda Općeg suda koja ukida presudu Službeničkog suda kojom je potonji poništio odluku o umirovljenju dužnosnika i naložio instituciji da nadoknadi pretrpljenu štetu nastalu zbog te odluke, poništava pravnu osnovu na kojoj se temeljila tražbina dužnosnika prema instituciji.

U tim uvjetima, na dužnosniku je da udovolji zahtjevu institucije za povrat preplaćenog iznosa.

(t. 27. do 30.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: presuda Komisija/Marcuccio, T‑20/09 P, EU:T:2011:257, t. 2.

Službenički sud: presuda De Nicola/EIB, F‑63/12, EU:F:2013:169, t. 24.