Language of document : ECLI:EU:F:2014:219

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(trzecia izba)

z dnia 18 września 2014 r.

Sprawa F‑149/12

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Niepełnosprawność – Renta inwalidzka – Potrącenie z renty inwalidzkiej

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której L. Marcuccio żąda w szczególności stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej zawartych w rozliczeniach renty za kwiecień, maj i czerwiec 2012 r., polegających na potrąceniu każdorazowo 500 EUR z jego renty inwalidzkiej, stwierdzenia nieważności decyzji oddalających zażalenia z dni 15 maja i 10 lipca 2012 r. oraz stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 14 sierpnia 2012 r. i zasądzenia od Komisji zwrotu potrąconych kwot wraz z odsetkami za zwłokę.

Orzeczenie:      Odwołanie zostaje w części odrzucone jako oczywiście niedopuszczalne, a w części oddalone jako oczywiście bezzasadne. L. Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

Streszczenie

Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie – Wyrok stwierdzający nieważność – Skutki – Uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej stwierdzającego nieważność decyzji w sprawie przeniesienia urzędnika w stan spoczynku i nakazującego instytucji naprawienie powstałej szkody – Zwrot nienależnie zapłaconej kwoty


Nawet częściowe uchylenie przez Sąd Unii wyroku lub postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej powoduje uchylenie postanowień, w drodze których ten ostatni orzekł w tym wyroku lub postanowieniu.

Tym samym wyrok Sądu Unii uchylający wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej, w którym ten ostatni stwierdził nieważność decyzji w sprawie przeniesienia urzędnika w stan spoczynku i nakazał zainteresowanej instytucji wypłacenie mu określonej kwoty celem naprawienia szkody, którą urzędnik poniósł w wyniku tej decyzji, spowodował zniknięcie podstawy prawnej roszczenia urzędnika w stosunku do instytucji.

W tych okolicznościach urzędnik powinien zastosować się do żądania zwrócenia instytucji nienależnie wypłaconej mu kwoty.

(zob. pkt 27–30)

Odesłanie

Sąd Unii Europejskiej, wyrok Komisja/Marcuccio, T‑20/09 P, EU:T:2011:257, pkt 2

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyrok De Nicola/EBI, F‑63/12, EU:F:2013:169, pkt 24