Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österrike) den 11 februari 2021 – WY

(Mål C-85/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parter i det nationella målet

Klagande: WY

Motpart: Steiermärkische Landesregierung

Tolkningsfråga

Ska artikel 21 FEUF tolkas på så sätt att denna bestämmelse, i en situation där en förlust av medborgarskapet följer ex lege av nationell lagstiftning och denna förlust i sin tur orsakar förlust av ställningen som unionsmedborgare, ska beaktas vid proportionalitetsprövningen i det enskilda fallet i enlighet med principerna som uppställdes i EU-domstolens dom i målet Tjebbes m.fl.(1 )., och att den kan utgöra hinder för förlust av medborgarskapet om den berörda personen har återförvärvat sitt tidigare medborgarskap genom en anmälan om återförvärv av medborgarskap och förlusten av ställningen som unionsmedborgare skulle få avsevärda konsekvenser för den berörda personens familje- och yrkesliv?

____________

(1 ) ECLI:EU:C:2019:189.