Language of document : ECLI:EU:C:2018:258

Apvienotās lietas C195/17, no C197/17 līdz C203/17, C226/17, C228/17, C254/17, C274/17, C275/17, no C278/17 līdz C286/17 un no C290/17 līdz C292/17

Helga Krüsemann u.c.

pret

TUIfly GmbH

(Amtsgericht Hannover un Amtsgericht Düsseldorf lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Pārvadājumi – Kopēji noteikumi par kompensācijām un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos – Regula (EK) Nr. 261/2004 – 5. panta 3. punkts – 7. panta 1. punkts – Tiesības saņemt kompensāciju – Atbrīvojums – Jēdziens “ārkārtēji apstākļi” – “Neorganizēts streiks”

Kopsavilkums – Tiesas (trešā palāta) 2018. gada 17. aprīļa spriedums

Pārvadājumi – Gaisa pārvadājumi – Regula Nr. 261/2004 – Kompensācija un atbalsts pasažieriem sakarā ar lidojuma atcelšanu – Atbrīvojums no kompensācijas izmaksāšanas pienākuma – Nosacījums – Ārkārtēji apstākļi – Jēdziens – Lidojumu apkalpes personāla ievērojamas daļas spontāna prombūtne (neorganizēts streiks), – sekojot aicinājumam, ko ir pauduši nevis uzņēmuma darbinieku pārstāvji, bet paši darbinieki, spontāni dodoties slimības atvaļinājumā, – kuras cēlonis ir apkalpojošā gaisa pārvadātāja pēkšņais paziņojums par uzņēmuma pārstrukturēšanu – Izslēgšana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 261/2004 5. panta 3. punkts)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, 5. panta 3. punkts, to aplūkojot šīs regulas preambulas 14. apsvēruma gaismā, ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda lidojumu apkalpes personāla ievērojamas daļas spontāna prombūtne (“neorganizēts streiks”), – sekojot aicinājumam, ko ir pauduši nevis uzņēmuma darbinieku pārstāvji, bet paši darbinieki, spontāni dodoties slimības atvaļinājumā, – kā tā, uz kuru attiecas pamatlietas un kuras cēlonis ir apkalpojošā gaisa pārvadātāja pēkšņais paziņojums par uzņēmuma pārstrukturēšanu, neietilpst jēdzienā “ārkārtēji apstākļi” šīs tiesību normas izpratnē.

(skat. 48. punktu un rezolutīvo daļu)