Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 12. oktobrī iesniedza Tribunale di Genova (Itālija) – LG u.c./Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(Lieta C-641/18)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Genova

Pamatlietas puses

Prasītāji: LG u.c.

Atbildētājas: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Prejudiciālais jautājums

Vai Regulas (EK) Nr. 44/2001 1 (2000. gada 22. decembris) 1. panta 1. punkts un 2. panta 1. punkts ir jāinterpretē – arī ņemot vērā ES Pamattiesību hartas 47. pantu, ECPAK 6. panta 1. punktu un Direktīvas 2009/15/EK 2 preambulas 16. apsvērumu – tādējādi, ka ar tiem ir izslēgts tas, ka saistībā ar tiesvedību, kas ierosināta, lai panāktu, ka tiek atlīdzināts kaitējums, ko radījusi nāve, un kaitējums personām, ko izraisījusi pasažieru prāmja bojāeja, un kurā ir norādīts uz atbildību par neuzmanīgu rīcību, dalībvalsts tiesa var noliegt savas jurisdikcijas pastāvēšanu, atzīstot imunitāti pret tiesvedību iestādēm un privāto tiesību juridiskajām personām, kuras veic klasificēšanas un/vai apliecināšanas darbības un kurām ir birojs attiecīgajā dalībvalstī, jo tās veic minētās klasificēšanas un/vai apliecināšanas darbības kādas ārpus Kopienas esošas trešās valsts vārdā?

____________

1     Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2001, L 12, 1. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/15/EK (2009. gada 23. aprīlis) par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (OV 2009, L 131, 47. lpp.).