Language of document :

Domstolens dom (Første Afdeling) af 7. maj 2020 – LG m.fl. mod Rina SpA og Ente Registro Italiano Navale (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Genova – Italien)

(Sag C-641/18) 1

(Præjudiciel forelæggelse – civilretligt samarbejde – forordning (EF) nr. 44/2001 – artikel 1, stk. 1 – begreberne »det civil- og handelsretlige område« og »administrative anliggender« – anvendelsesområde – skibsklassifikations- og certificeringsselskabers aktiviteter – handlinger, der er udført jure imperii, og handlinger, der er udført jure gestionis – prærogativer som offentlig myndighed – retslig immunitet)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale di Genova

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: LG m.fl.

Sagsøgte: Rina SpA og Ente Registro Italiano Na

Konklusion

Artikel 1, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at et erstatningssøgsmål anlagt mod privatretlige juridiske personer, der udøver virksomhed inden for skibsklassifikation og -certificering på vegne af og efter bemyndigelse fra en tredjestat, falder ind under begrebet »det civil- og handelsretlige område« som omhandlet i denne bestemmelse og derfor er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, for så vidt som denne virksomhed ikke udøves i kraft af prærogativer som offentlig myndighed i EU-rettens forstand, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve. Princippet i den folkeretlige sædvaneret om retslig immunitet er ikke til hinder for, at den nationale ret, som skal pådømme sagen, udøver den retslige kompetence, der er fastsat i den nævnte forordning, i en tvist vedrørende et sådant søgsmål, når denne ret fastslår, at sådanne organisationer ikke har gjort brug af prærogativer som offentlig myndighed i folkerettens forstand.

____________

1 EUT C 25 af 21.1.2019.