Language of document :

Presuda Suda (prvo vijeće) od 7. svibnja 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Genova - Italija) – LG i dr. protiv Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(predmet C-641/18)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Uredba (EZ) br. 44/2001 – Članak 1. stavak 1. – Pojmovi ‚građanske i trgovačke stvari’ i ‚administrativne stvari’ – Područje primjene – Djelatnosti društava za klasificiranje i certificiranje brodova – Acta iure imperii i acta iure gestionis – Javne ovlasti – Imunitet od jurisdikcije)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Genova

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: LG i dr.

Tuženici: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Izreka

Članak 1. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima treba tumačiti na način da je tužba za naknadu štete, podnesena protiv pravnih osoba privatnog prava koje obavljaju djelatnost klasificiranja i certificiranja brodova na temelju ovlaštenja i za račun treće države, obuhvaćena pojmom „građanske i trgovačke stvari” u smislu te odredbe, a stoga i područjem primjene te uredbe, s obzirom na to da se ta djelatnost ne izvršava na temelju javnih ovlasti u smislu prava Unije, što je na sudu koji je uputio zahtjev da ocijeni. Načelu međunarodnog običajnog prava o imunitetu od jurisdikcije ne protivi se da nacionalni sud pred kojim se vodi postupak izvršava sudsku nadležnost predviđenu navedenom uredbom u sporu koji se odnosi na takvu tužbu, kad taj sud utvrdi da se takvi subjekti nisu koristili javnim ovlastima u smislu međunarodnog prava.

____________

1 SL C 25, 21. 1. 2019.