Language of document :

Жалба, подадена на 13 декември 2019 г. — WM/Комисия

(Дело T-411/18)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: WM (представител: B. Entringer, lawyer)

Ответник: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени решението на конкурсната комисия от 27 септември 2017 г. в конкурс на общо основание EPSO/AD/338/17 да не включи жалбоподателя в списъка на издържалите конкурса;

да отмени решението на органа по назначаване от 19 април 2018 г., с което е отхвърлена жалба по административен ред № R/75/17;

да присъди на жалбоподателя сумата от поне 25 000 EUR като обезщетение за претърпени вреди;

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква едно основание: нарушаване от Комисията на принципа на равно третиране и за недопускане на дискриминация във връзка със заетостта и професиите.

Жалбоподателят се позовава в подкрепа на жалбата си на член 5 от Директива 2000/781 и на член 1г от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, и твърди, че ответникът не е извършил необходимата индивидуална преценка на нуждите на жалбоподателя.

____________

1 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7).