Language of document :

Sag anlagt den 13. december 2019 – WM mod Kommissionen

(Sag T-411/18)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: WM (ved advokat B. Entringer)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Annullation af udvælgelseskomitéens afgørelse af 27. september 2017 i den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/338/17 om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 19. april 2018 om afslag på klage nr. R/75/17.

Sagsøgeren tildeles et beløb på ikke mindre end 25 000 EUR i erstatning.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført et enkelt anbringende om, at Kommissionen har tilsidesat princippet om forbud mod forskelsbehandling og ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

Sagsøgeren har henvist til artikel 5 i direktiv 2000/78 1 og til artikel 1d i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union til støtte for hans anbringende og har gjort gældende, at sagsøgte ikke foretog det krævede individuelle skøn af sagsøgerens behov.

____________

1     Rådets direktiv 2000/78/EF af 27.11.2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT 2000, L 303, s. 16).