Language of document :

Žaloba podaná 13. decembra 2019 – WM/Komisia

(vec T-411/18)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: WM (v zastúpení: B. Entringer, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie výberovej komisie z 27. septembra 2017 v súvislosti s výberovým konaním EPSO/AD/338/17, ktorým sa meno žalobcu nezaradilo na rezervný zoznam,

zrušil rozhodnutie menovacieho orgánu z 19. apríla 2018 o zamietnutí sťažnosti č. R/75/17,

priznal žalobcovi náhradu škody vo výške minimálne 25 000 eur,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza jeden žalobný dôvod, v ktorom tvrdí, že Komisia porušila zásadu zákazu diskriminácie a rovnosti zaobchádzania v súvislosti so zamestnaním a povolaním.

Na podporu svojho žalobného dôvodu žalobca odkazuje na článok 5 smernice 2000/781 a na článok 1d služobného poriadku úradníkov Európskej únie a tvrdí, že žalovaná nevykonala požadované individuálne posúdenie jeho potrieb.

____________

1 Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2000, s. 16).