Language of document :

Talan väckt den 13 december 2019 – WM mot kommissionen

(Mål T-411/18)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: WM (ombud: advokaten B. Entringer)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av uttagningskommittén den 27 september 2017 avseende det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/338/17 om att inte uppta sökanden i reservlistan,

ogiltigförklara det beslut som fattades av tillsättningsmyndigheten den 19 april 2018 om att avslå klagomål nr R/75/17,

fastställa att sökanden ska erhålla ett skadestånd som uppgår till ett belopp på minst 25 000 euro, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en enda grund. Sökanden gör gällande att kommissionen har åsidosatt icke-diskrimineringsprincipen och principen om likabehandling i fråga om arbetslivet.

Sökanden hänvisar till artikel 5 i direktiv 2000/78, 1 och artikel 1d i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen till stöd för sin grund och gör gällande att svaranden har underlåtit att vidta en erforderlig individuell utvärdering av sökandens behov.

____________

1 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, 2000, s. 16).