Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 19 maj 2008 - Peter Rehder mot Air Baltic Corporation

(Mål C-204/08)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Peter Rehder

Motpart: Air Baltic Corporation

Tolkningsfrågor

Ska artikel 5.1 b andra strecksatsen i förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område1 tolkas så att det även vid flygresor från en av gemenskapens medlemsstater till en annan ska fastställas en enda uppfyllelseort för samtliga avtalsförpliktelser, och att denna är den ort där - med utgångspunkt från ekonomiska kriterier - den huvudsakliga prestationen utförs?

Om en enda uppfyllelseort ska fastställas, vilka kriterier är i så fall avgörande; ska den fastställas med utgångspunkt från avreseorten eller ankomstorten?

____________

1 - EGT L 12, s. 1.