Language of document : ECLI:EU:C:2009:439

Kohtuasi C‑204/08

Peter Rehder

versus

Air Baltic Corporation

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof)

Määrus (EÜ) nr 44/2001 – Artikli 5 punkti 1 alapunkti b teine taane – Määrus (EÜ) nr 261/2004 – Artikli 5 lõike 1 punkt c ja artikli 7 lõike 1 punkt a – Montreali konventsioon – Artikli 33 lõige 1 – Õhutransport – Lennuettevõtjatele lennu tühistamise tõttu reisijate esitatud hüvitisnõuded – Teenuse osutamise koht – Kohtualluvus sellise õhutranspordi korral ühest liikmesriigist teise liikmesriiki, mida teostas kolmanda liikmesriigi lennuettevõtja

Kohtuotsuse kokkuvõte

1.        Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Määrus nr 44/2001 – Valikuline kohtualluvus – Asjaomase lepingulise kohustuse täitmise koha kohus – Teenusleping – Teenuse osutamise kohtade paljusus mitme liikmesriigi territooriumil – Peamise teenuse osutamise koha järgse kohtu pädevus

(Nõukogu määrus nr 44/2001, artikli 5 punkti 1 alapunkti b teine taane)

2.        Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Määrus nr 44/2001 – Valikuline kohtualluvus – Asjaomase lepingulise kohustuse täitmise koha kohus – Teenusleping – Reisijate lennutransport ühest liikmesriigist teise liikmesriiki – Määruse nr 261/2004 kohased lennu tühistamise tõttu esitatud hüvitisnõuded – Väljumis- ja saabumiskoha järgse kohtu pädevus hageja valikul

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 261/2004; nõukogu määrus nr 44/2001, artikli 5 punkti 1 alapunkti b teine taane)

1.        Määruse nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 5 punktis 1 sätestatud kohtualluvus erandjuhtudel on suunatud läheduse eesmärgi täitmisele ja seda põhjendab tiheda seose esinemine lepingu ja selle üle otsust langetava kohtu vahel. Kui tegemist on teenuse osutamise kohtade paljususega erinevates liikmesriikides, tuleb läheduse ja etteaimatavuse eesmärke silmas pidades leida koht, mis tagab asjaomase lepingu ja pädeva kohtu kõige tihedama seose, eelkõige on see koht, kus lepingu kohaselt tuleb peamiselt teenuseid osutada.

(vt punktid 32, 37 ja 38)

2.        Määruse nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 5 punkti 1 alapunkti b teist taanet tuleb tõlgendada nii, et reisijate lennutranspordi korral ühest liikmesriigist teises liikmesriigis asuvasse sihtkohta, mis toimub lepingu alusel, mis on sõlmitud vaid ühe lennuettevõtjaga, kes on tegelik vedaja, on kohus, kes on pädev lahendama sellel transpordilepingul ja määrusel nr 261/2004 – millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus nr 295/91 – põhinevat hüvitisnõuet, hageja valikul see kohus, mille tööpiirkonnas asub lennuki väljumis- või saabumiskoht, nagu need on lepingus kokku lepitud.

Teenused, mille osutamine vastab reisijatele lennutransporditeenuste osutamise lepingust tulenevate kohustuste täitmisele, on transpordilepingus kokku lepitud lennuki õhkutõusmise kohas reisijate lennule registreerimine ja lennukisse saatmine ning nende lennuki pardal vastuvõtmine, lennuki plaanijärgne väljumine, reisijate ja nende pagasi vedamine väljumiskohast sihtkohta, reisijate eest hoolitsemine lennureisi ajal ja lõpuks vastavalt turvanõuetele reisijate lennukist välja saatmine ja pagasi mahalaadimine lepingus kokkulepitud maandumiskohas ning ajal. Seega on ainsad kohad, millel on otsene seos kõnealuste teenustega, lennuki väljumis‑ ja saabumiskoht, mis on kokku lepitud transpordilepingus. Õhutransport on oma olemuse tõttu teenus, mida osutatakse lennuki väljumiskohast saabumiskohani jagamatul ja ühtsel viisil nii, et ei ole võimalik eristada teenuse üht osa, mis kujutaks endast põhiteenust, mida tuleb osutada mõnes kindlas kohas. Neil mõlemal kohal on piisavalt lähedane seos kohtuvaidluse faktiliste asjaoludega mis võimaldab tagada tiheda seose lepingu ja pädeva kohtu vahel vastavalt läheduse ja etteaimatavuse eesmärkidele, mida järgitakse kohtualluvuse koondamisega teenuste osutamise koha järgsesse kohtusse ja kõigi ühest lepingust tõusetunud nõuete ühtse kohtualluvusega.

(vt punktid 37, 40–44, 47 ja resolutsioon)