Language of document : ECLI:EU:C:2009:439

Zadeva C-204/08

Peter Rehder

proti

Air Baltic Corporation

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof)

„Uredba (ES) št. 44/2001 – Člen 5, točka 1(b), druga alinea – Uredba (ES) št. 261/2004 – Člena 5(1)(c) in 7(1)(a) – Montrealska konvencija – Člen 33(1) – Zračni promet – Odškodninski zahtevki potnikov proti letalskim družbam ob odpovedi leta – Kraj izvedbe storitve – Pristojnost v primeru letalskega prevoza iz ene države članice v drugo, ki ga opravi letalska družba s sedežem v tretji državi članici“

Povzetek sodbe

1.        Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Uredba št. 44/2001 – Posebne pristojnosti – Sodišče v kraju izpolnitve pogodbene obveznosti, ki je podlaga za zahtevek – Pogodba o opravljanju storitev – Opravljanje storitev v več krajih v različnih državah članicah – Pristojnost sodišča v kraju, v katerem se opravi glavni del storitev

(Uredba Sveta št. 44/2001, člen 5, točka 1(b), druga alinea)

2.        Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Uredba št. 44/2001 – Posebne pristojnosti – Sodišče v kraju izpolnitve pogodbene obveznosti, ki je podlaga za zahtevek – Pogodba o opravljanju storitev – Letalski prevoz oseb iz ene države članice v drugo – Odškodninski zahtevek zaradi odpovedi leta na podlagi Uredbe št. 261/2004 – Pristojnost sodišča kraja odhoda ali kraja prihoda po izbiri tožeče stranke

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 261/2004; Uredba Sveta št. 44/2001, člen 5, točka 1(b), druga alinea)

1.        Pravilo o posebni pristojnosti v pogodbenih sporih, določeno v členu 5, točka 1, Uredbe št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, sledi cilju bližine in je utemeljeno z obstojem tesne navezne okoliščine med pogodbo in sodiščem, ki naj o njej odloča. Pri opravljanju storitev v več krajih v različnih državah članicah je treba ob upoštevanju ciljev bližine in predvidljivosti poiskati kraj, ki zagotavlja najtesnejšo navezno okoliščino med obravnavano pogodbo in pristojnim sodiščem, zlasti tistega, v katerem mora biti v skladu s to pogodbo opravljen glavni del storitev.

(Glej točke 32, 37 in 38.)

2.        Člen 5, točka 1(b), druga alinea, Uredbe št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da je pri letalskem prevozu oseb iz ene države članice v drugo, ki je opravljen na podlagi pogodbe, sklenjene z eno samo letalsko družbo, ki je dejanski prevoznik, za odločanje o odškodninskem zahtevku, ki izhaja iz te prevozne pogodbe in Uredbe št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe št. 295/91, po izbiri tožeče stranke pristojno sodišče, v okraju katerega je kraj odhoda ali kraj prihoda letala, kot sta dogovorjena v navedeni pogodbi.

V zvezi s tem so storitve, katerih opravljanje ustreza izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o letalskem prevozu oseb, prijava in vkrcanje potnikov ter njihov sprejem v letalo v kraju vzleta, ki je dogovorjen v zadevni prevozni pogodbi, odhod letala ob predvidenem času, prevoz potnikov in njihove prtljage od kraja odhoda do kraja prihoda, oskrba potnikov med poletom in nazadnje njihovo varno izkrcanje v kraju pristanka ob času, ki je dogovorjen v tej pogodbi. Torej sta edina kraja, ki pomenita neposredno vez s temi storitvami, kraj odhoda in kraj prihoda letala, s tem da sta to tista, ki sta bila dogovorjena v prevozni pogodbi. Letalski prevozi so zaradi svoje narave storitve, ki se opravljajo neločljivo in enotno od kraja odhoda do kraja prihoda letala, tako da v takih primerih ni mogoče opredeliti dela storitve, ki bi bila glavna storitev, opravljena v natančno določenem kraju. Vsak od teh dveh krajev pomeni zadostno vez z dejstvi spora in zagotavlja tesno navezno okoliščino med pogodbo in pristojnim sodiščem v skladu s ciljema bližine in predvidljivosti, ki se ju poskuša uresničiti z združitvijo sodne pristojnosti v kraju izvedbe storitev in z določitvijo enotne pristojnosti za vse zahtevke, ki izhajajo iz ene pogodbe.

(Glej točke 37, od 40 do 44, 47 in izrek.)