Language of document :

Euroopa Kohtu (neljas koda) 9. juuli 2009. aasta otsus (Bundesgerichtshof (Saksamaa) eelotsusetaotlus) - Peter Rehder versus Air Baltic Corporation

(Kohtuasi C-204/08)1

(Määrus (EÜ) nr 44/2001 - Artikli 5 punkti 1 alapunkti b teine taane - Määrus (EÜ) nr 261/2004 - Artikli 5 lõike 1 punkt c ja artikli 7 lõike 1 punkt a - Montreali konventsioon - Artikli 33 lõige 1 - Õhutransport - Lennuettevõtjatele lennu tühistamise tõttu reisijate esitatud hüvitisnõuded - Teenuse osutamise koht - Kohtualluvus sellise õhutranspordi korral ühest liikmesriigist teise liikmesriiki, mida teostas kolmanda liikmesriigi lennuettevõtja )

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Peter Rehder

Kostja: Air Baltic Corporation

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus - Bundesgerichtshof - Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42) artikli 5 punkti 1 alapunkti b teise taande tõlgendamine - Hüvitis, mida nõudis määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 7 lõike 1 punkti a alusel ühes liikmesriigis asuva lennuettevõtja reisija, kes elab ise teises liikmesriigis, lennu tühistamise tõttu, mis toimus teisest liikmesriigist kolmandasse liikmesriiki - Selle riigi kohtualluvus, milles on reisija elukoht? - Selle koha määramine liikmesriigis, "kus lepingu kohaselt teenuseid osutati või kus neid oleks tulnud osutada"

Resolutsioon

Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 5 punkti 1 alapunkti b teist taanet tuleb tõlgendada nii, et reisijate lennutranspordi korral ühest liikmesriigist teises liikmesriigis asuvasse sihtkohta, mis toimub lepingu alusel, mis on sõlmitud vaid ühe lennuettevõtjaga, kes on tegelik vedaja, on kohus, kes on pädev lahendama sellel transpordilepingul ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrusel (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, põhinevat hüvitisnõuet, hageja valikul see kohus, mille tööpiirkonnas asub lennuki väljumis- või saabumiskoht, nagu need on lepingus kokku lepitud.

____________

1 - ELT C 197, 2.8.2008.