Language of document :

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 9.7.2009 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Peter Rehder v. Air Baltic Corporation

(Asia C-204/08)1

(Asetus (EY) N:o 44/2001 - 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan toinen luetelmakohta - Asetus (EY) N:o 261/2004 - 5 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohta - Montrealin yleissopimus - 33 artiklan 1 kohta - Lentoliikenne - Matkustajien korvausvaatimukset lentoyhtiöitä kohtaan lentojen peruuttamisen johdosta - Palvelun suorittamispaikka - Tuomioistuimen toimivalta jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon tapahtuvassa lentoliikenteessä, josta vastaa kolmanteen jäsenvaltioon sijoittautunut lentoyhtiö)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Peter Rehder

Vastaaja: Air Baltic Corporation

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Bundesgerichtshof - Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL L 12, s. 1) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan toisen luetelmakohdan tulkinta - Vahingonkorvaus, jota matkustaja, jonka kotipaikka on yhdessä jäsenvaltiossa, vaatii asetuksen (EY) N:o 261/2004 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla lentoyhtiöltä, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, seurauksena ensimmäisen ja kolmannen jäsenvaltion välisen lennon peruuttamisesta - Sen jäsenvaltion, jossa matkustajalla on kotipaikka, tuomioistuinten toimivalta? - "Jäsenvaltiossa sijaitsevan paikan, jossa palvelut sopimuksen mukaan on suoritettu tai jossa ne olisi pitänyt suorittaa", määrittäminen

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan toista luetelmakohtaa on tulkittava siten, että kahden jäsenvaltion välillä tapahtuvassa matkustajalentoliikenteessä, joka suoritetaan yhden lentoyhtiön, joka on lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja, kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, toimivaltainen tuomioistuin tutkimaan tähän kuljetussopimukseen ja matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 261/2004 perustuvan korvausvaatimuksen on kantajan valinnan mukaan se tuomioistuin, jonka tuomiopiiriin lentokoneen lähtö- tai saapumispaikka kuuluu, siten kuin näistä paikoista on sovittu mainitussa sopimuksessa.

____________

1 - EUVL C 197, 2.8.2008.