Language of document :

Tiesas (ceturtā palāta) 2009. gada 9. jūlija spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - Peter Rehder/Air Baltic Corporation

(lieta C-204/08) 1

Regula (EK) Nr. 44/2001 - 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrais ievilkums - Regula (EK) Nr. 261/2004 - 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 7. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Monreālas konvencija - 33. panta 1. punkts - Gaisa pārvadājumi - Aviosabiedrībām iesniegti pasažieru lūgumi izmaksāt kompensāciju lidojuma atcelšanas gadījumā - Pakalpojuma sniegšanas vieta - Jurisdikcija gadījumā, kad gaisa pārvadājumu no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti veic aviosabiedrība, kas dibināta trešā dalībvalstī

Tiesvedības valoda - vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Peter Rehder

Atbildētāja: Air Baltic Corporation

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Bundesgerichtshof - Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 12, 1. lpp.) 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā ievilkuma interpretācija - Kompensācija, ko atbilstoši Regulas (EK) Nr. 261/2004 7. panta 1. punkta a) apakšpunktam pasažieris, kura dzīvesvieta ir dalībvalstī, prasīja gaisa pārvadātājam, kurš ir reģistrēts citā dalībvalstī, sakarā ar lidojuma no pirmās dalībvalsts uz trešo dalībvalsti atcelšanu - Dalībvalsts tiesas, kurā ir pasažiera dzīvesvieta, kompetence? - "Vietas dalībvalstī, kurā atbilstoši līgumam tiek sniegti pakalpojumi vai tie ir jāsniedz," noteikšana

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrais ievilkums ir interpretējams tādējādi, ka pasažieru gaisa pārvadājuma gadījumā no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, kas veikts, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar vienu aviosabiedrību, kas ir faktiskais pārvadātājs, tiesa, kuras kompetencē ir izskatīt kompensācijas lūgumu, kas pamatots ar šo pārvadājuma līgumu un ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulu (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, pēc prasītāja izvēles ir tā, kuras jurisdikcijā atrodas minētajā līgumā paredzētā lidmašīnas izlidošanas vai ielidošanas vieta.

____________

1 - OV C 197, 02.08.2008.