Language of document :

Sag anlagt den 14. maj 2019 – Welmax + mod EUIPO – Valmex Medical Imaging (welmax)

(Sag T-305/19)

Stævningen er affattet på polsk

Parter

Sagsøger: Welmax + sp. z o. o. sp.k. (Poznań, Polen) (ved advokat M. Machyński)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Valmex Medical Imaging GmbH (Augsburg, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: Welmax + sp. z o. o. sp.k.

Det omtvistede varemærke: International registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, af varemærket »welmax« – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, nr. 1 342 786

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 22. marts 2019 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 2245/2018-5)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres i det hele og Retten træffer afgørelse i sagen.

Efter omstændighederne afsiges i henhold til de retlige bestemmelser herom udeblivelsesdom.

EUIPO tilpligtes at betale sagsøgernes sagsomkostninger for Retten, inklusive advokatudgifter, jf. de relevante retlige bestemmelser.

Anbringender

Ved afgørelsens vedtagelse blev en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder lagt til grund, idet det blev antaget, at sagsøger (angiveligt via en kurertjeneste) med retlig virkning modtog meddelelse om den afgørelse, der jf. de relevante retlige bestemmelser kan indgives klage om, den 20. juli 2018, mens indholdet af denne afgørelse først den 21. september 2018 efter forudgående e-mailkorrespondance og sagsøgerens anmodning til en medarbejder ved kontoret om dette blev meddelt sagsøgeren.

Tilsidesættelse af artikel 68, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.

Tilsidesættelse af artikel 68, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001, sammenholdt med artikel 23, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/625.

____________