Language of document : ECLI:EU:T:2020:327

(Asia T-305/19)

(julkaistu otteina)

Welmax + sp. z o. o. sp.k.

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 8.7.2020

EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Sanamerkki welmax – Aikaisempi EU-sanamerkki valmex – Valituksen tekemisen määräaika valituslautakunnassa – Myöhästyminen – Alkamispäivä – Tiedoksi antaminen – Todiste kirjatun kirjeen lähettämisestä – Tiedoksi antaminen sähköpostitse – Valitusmaksun määräajassa maksamista koskevan velvollisuuden laiminlyönti – Tekemättä jätetty valitus – Korjaamispyyntöjen laajuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 68 artiklan 1 kohta – Asetuksen (EU) 2018/625 23 ja 56–58 artikla

EU-tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Valituksen määräaika ja muoto – Valitusmaksun maksaminen määräajan päättymisen jälkeen – Tekemättä jätetty valitus – Määräajan päättymisen jälkeen esitetty korjaamispyyntö – Laajuus

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 68 artiklan 1 kohta, 104 ja 105 artikla; komission asetuksen 2018/625 23 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 3 artikla)

(ks. 65, 71-77 kohta)

Tiivistelmä

Unionin yleinen tuomioistuin on hylännyt 8.7.2020 antamallaan tuomiolla Welmax + v. EUIPO – Valmex Medical Imaging (welmax) (T-305/19) kanteen, joka oli nostettu Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) valituslautakunnan tekemästä päätöksestä, jolla viimeksi mainittu oli hylännyt Welmax +:n (jäljempänä kantaja) tekemän valituksen tekemättä jätettynä, koska valitusmaksua ei ollut suoritettu asetetun määräajan kuluessa.

Käsiteltävänä olleessa asiassa EUIPO:n väiteosasto kieltäytyi 4.7.2018 tekemällään päätöksellä myöntämästä kantajan sanamerkille welmax kansainvälisen rekisteröinnin suojaa unionissa tietyille tavaroille. Saatuaan kantajan sähköpostin päivämäärällä 20.9.2018, jolla tämä ilmoitti EUIPO:lle, ettei ollut vieläkään saanut väiteosaston päätöstä, EUIPO antoi kyseisen päätöksen tiedoksi kantajalle sähköpostilla päivämäärällä 21.9.2018. Kantaja valitti kyseisestä päätöksestä EUIPO:on 26.10.2018 saapuneella kirjeellä. EUIPO vastaanotti valitusmaksun kuitenkin vasta 24.12.2018. Näin ollen EUIPO:n valituslautakunta hylkäsi valituksen tekemättä jätettynä sillä perusteella, että valitusmaksu oli suoritettu myöhässä.

Unionin yleinen tuomioistuin muistutti aluksi, että valitusmaksu on maksettava, jotta valitus katsottaisiin tehdyksi, joten se on suoritettava kahden kuukauden kuluessa valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksiantamisesta. Seuraavaksi se huomautti, että käsiteltävänä olleessa asiassa valitusmaksun suorittamiselle asetettu kahden kuukauden määräaika, joka alkoi kulua sähköpostitse tehdystä tiedoksiannosta 21.9.2018, päättyi 21.11.2018. Näin ollen se katsoi, että 24.12.2018 vastaanotettu valitusmaksu oli suoritettu myöhässä.

Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin huomautti, että delegoidun asetuksen 2018/625(1) 23 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin korjaamisen vaihtoehtoihin, joiden tarkoitus on estää se, ettei valitusta voida ottaa tutkittavaksi, ei sisälly valitusmaksun suorittamatta jättämistä. Kyseisen asetuksen 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti nimittäin silloin, jos valitusmaksu on suoritettu vahvistetun määräajan päättymisen jälkeen, valitusta ei katsota jätetyksi, ja ainoa korjaamisen vaihtoehto on menetetyn määräajan palauttaminen, jonka osalta noudatetaan asetuksen 2017/1001(2) 104 artiklan mukaista erityismenettelyä. Kantaja ei kuitenkaan hakenut menetetyn määräajan palauttamista.

Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että vain ennalta-arvaamaton tapahtuma, ylivoimainen este tai anteeksiannettava virhe – joihin kantaja ei vedonnut – voivat perustella sen, ettei valitusmaksua suoriteta asetetun määräajan kuluessa. Lisäksi se korosti, ettei EUIPO:lla ole velvollisuutta muistuttaa valittajaa valitusmaksun suorittamisesta määräajan kuluessa.

Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että valituslautakunta oli oikeassa katsoessaan, ettei kantaja ollut jättänyt valitusta, kun otetaan huomioon se, että 24.12.2018 vastaanotettu valitusmaksu oli suoritettu myöhässä.


1      Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5.3.2018 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2018/625 (EUVL 2018, L 104, s. 1).


2      Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).