Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 22 december 2020 – Fenix International Limited mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Mål C-695/20)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i det nationella målet

Klagande: Fenix International Limited

Motpart: Commisioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Tolkningsfråga

Ska artikel 9a i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/20111 av den 15 mars 2011, vilken infördes genom artikel 1 punkt 1 c i rådets genomförandeförordning (EU) nr 1042/20132 av den 7 oktober 2013, anses ogiltig på grund av att den är mer långtgående än rådets genomförandebefogenheter eller skyldighet enligt artikel 397 i rådets direktiv 2006/112/EG3 av den 28 november 2006, i den mån som den kompletterar och/eller ändrar artikel 28 i direktiv 2006/112/EG?

____________

1 Rådets genomförandeförordning (EU) nr 2828/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 77, L 77, s. 1).

2 Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1042/213 av den 7 oktober 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 vad gäller platsen för tillhandahållande av tjänster (EUT L 284, 2013, s.1).

3 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).