Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelnym Sądem Administracyjnym (Polsko) dne 21. prosince 2020 – W. G. v. Dyrektor Izby Skarbowej w L.

(Věc C-697/20)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud:

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Stěžovatelka: W. G.

Žalovaný: Dyrektor Izby Skarbowej w L.

Předběžné otázky

Musí být ustanovení směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 […], a zejména články 9, 295 a 296, vykládána v tom smyslu, že brání vnitrostátní praxi vycházející z čl. 15 odst. 4 a 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (zákon ze dne 11. března 2004, o dani ze zboží a služeb; Dz. U. z roku 2011, částka 177, č. 1054, ve znění pozdějších předpisů), která vylučuje možnost uznat manžele vykonávající zemědělskou činnost v rámci zemědělského podniku s využitím majetku spadajícího do jejich bezpodílového spoluvlastnictví manželů za samostatné osoby povinné k DPH?

Má pro odpověď na první otázku význam skutečnost, že v souladu s vnitrostátní praxí platí, že rozhodnutí jednoho z manželů zdaňovat svou činnost v běžném režimu DPH vede ke ztrátě postavení zemědělce podléhajícího daňovému paušálu u druhého z manželů?

Má pro odpověď na první otázku význam skutečnost, že je možné jasně oddělit majetek, který pro potřeby vykonávané ekonomické činnosti využívá každý z manželů samostatně a nezávisle?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.