Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski gradski syd (Bułgaria) w dniu 21 grudnia 2020 r. – „PONS HOLDING” AG

(Sprawa C-703/20)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Sofijski gradski syd

Strona w postępowaniu głównym

„PONS HOLDING” AG

Postanowieniem z dnia 6 maja 2021 r. Trybunał (dziewiąta izba) orzekł, co następuje:

Orzeczenie w przedmiocie pytań prejudycjalnych zadanych przez Sofijski gradski syd postanowieniem z dnia 9 grudnia 2020 r. w sposób oczywisty nie jest objęte właściwością Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

____________