Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Svea Hovrätt (Švédsko) dne 10. března 2021 – Italská republika v. Athena Investments A/S (dříve Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR, NovEnergia II Italian Portfolio SA

(Věc C-155/21)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Svea Hovrätt

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Italská republika

Odpůrkyně: Athena Investments A/S (dříve Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR a NovEnergia II Italian Portfolio SA

Předběžné otázky

Je třeba Smlouvu o energetické chartě1 vykládat v tom smyslu, že rozhodčí doložka uvedená v článku 262 této smlouvy, kterou smluvní strana uděluje souhlas s projednáním sporu mezi smluvní stranou a investorem jiné smluvní strany týkajícím se investice na území první smluvní strany v mezinárodním rozhodčí řízení, se vztahuje rovněž na spor mezi členským státem EU na straně jedné a investorem z jiného členského státu EU na straně druhé?

V případě kladné odpovědi na první předběžnou otázku:

Je třeba článek 19 a čl. 4 odst. 3 SEU a články 267 a 344 SFEU vykládat v tom smyslu, že brání rozhodčí doložce uvedené v článku 26 Smlouvy o energetické chartě nebo použití této doložky tam, kde investor z členského státu EU může na základě článku 26 Smlouvy o energetické chartě v případě sporu týkajícího se investice v jiném členském státě EU zahájit řízení proti tomuto členskému státu před rozhodčím soudem, jehož pravomoc a rozhodnutí je tento členský stát povinen přijmout?

V případě kladné odpovědi na druhou předběžnou otázku:

Musí být unijní právo, zejména zásada přednosti unijního práva a požadavek jeho efektivity, vykládáno v tom smyslu, že brání použití ustanovení vnitrostátního práva, které stanoví promlčecí lhůtu, jako je § 34 druhý pododstavec ZRŘ, v jehož důsledku nemůže účastník odvolacího řízení vznést námitku neexistence platné rozhodčí smlouvy z důvodu neplatnosti nebo nepoužitelnosti rozhodčí doložky uvedené v článku 26 Smlouvy o energetické chartě nebo návrhu v souladu s tímto článkem, je-li v rozporu s unijním právem?

____________

1 Rozhodnutí Rady a Komise 98/181/ES, ESUO, Euratom ze dne 23. září 1997 o uzavření Smlouvy o energetické chartě a Protokolu k energetické chartě o energetické účinnosti a souvisejících ekologických hlediscích Evropskými společenstvími (Úř. věst. 1998, L 69, s. 1).

2 Závěrečný akt konference o evropské energetické chartě – Příloha 1: Smlouva o energetické chartě – Příloha 2: Rozhodnutí ke Smlouvě o energetické chartě (Úř. věst. L 380 ze dne 31.12.1994, s. 24).