Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 11. märtsil 2021 – Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado ja Partido político VOX versus Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés ja Anna Gabriel Sabaté

(kohtuasi C-158/21)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja pooled

Süüdistajad: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado ja Partido político VOX

Süüdistatavad: Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés ja Anna Gabriel Sabaté

Eelotsuse küsimused

1.    Kas raamotsus 2002/584/JSK1 võimaldab vahistamismäärust täitval õigusasutusel keelduda Euroopa vahistamismäärusega tagaotsitava üleandmisest keeldumisalustel, mis on ette nähtud selle õigusasutuse riigisiseses õiguses, kuid mida ei ole raamotsuses sellisena nimetatud?

2.    Kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav ja selleks, et tagada Euroopa vahistamismääruse rakendatavus ja kasutada tõhusalt raamotsuse 2002/584/JSK artikli 15 lõikes 3 ette nähtud õiguskaitsevahendit:

Kas vahistamismääruse teinud õigusasutus peab uurima ja analüüsima riikide erinevaid õigusi, et võtta arvesse võimalikke Euroopa vahistamismääruse täitmisest keeldumise aluseid, mida ei ole raamotsuses 2002/584/JSK ette nähtud?

3.    Arvestades eespool esitatud küsimustele antud vastuseid ja võttes arvesse asjaolu, et raamotsuse 2002/584/JSK artikli 6 lõike 1 kohaselt on vahistamismääruse teinud õigusasutuse pädevus Euroopa vahistamismääruse tegemiseks kindlaks määratud vahistamismääruse teinud riigi õiguse alusel:

Kas seda sätet tuleb tõlgendada nii, et vahistamismäärust täitev õigusasutus võib vahistamismääruse teinud õigusasutuse pädevuse konkreetses kriminaalmenetluses tegutsemiseks kahtluse alla seada ja üleandmisest keelduda, kuna ta leiab, et see õigusasutus ei ole pädev vahistamismäärust tegema?

4.    Seoses võimalusega, et vahistamismäärust täitev õigusasutus võib kontrollida tagaotsitava põhiõiguste järgimist vahistamismääruse teinud riigis:

4.1. Kas raamotsus 2002/584/JSK võimaldab vahistamismäärust täitval õigusasutusel keelduda tagaotsitava üleandmisest, kuna ta leiab ühe töögrupi aruande põhjal, mille esitab vahistamismäärust täitvale riigisisesele õigusasutusele tagaotsitav isik ise, et vahistamismääruse teinud liikmesriigis on oht, et tagaotsitava põhiõigusi rikutakse?

4.2. Kas eelmise küsimuse tähenduses on selline aruanne objektiivne, usaldusväärne, täpne ja nõuetekohaselt ajakohastatud element, selleks et õigustada Euroopa Kohtu praktikat silmas pidades tagaotsitava üleandmisest keeldumist tema põhiõiguste rikkumise tõsise ohu alusel?

4.3. Kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav, siis millised elemendid on liidu õiguse kohaselt nõutavad selleks, et liikmesriik võiks järeldada, et vahistamismääruse teinud liikmesriigis esineb põhiõiguste rikkumise oht, millele viitas tagaotsitav ja mis õigustaks Euroopa vahistamismääruse täitmisest keeldumist?

5.    Kas vastused eespool esitatud küsimustele sõltuvad sellest, et isik, kelle üleandmist taotletakse, on võinud vahistamismääruse teinud riigi kohtus koguni kahes astmes vaidlustada vahistamismääruse teinud õigusasutuse pädevust, vaidlustada vahistamismäärust ja viidata oma põhiõiguste kaitsele?

6.    Kas vastused eelnevatele küsimustele sõltuvad sellest, kui vahistamismäärust täitev õigusasutus keeldub Euroopa vahistamismääruse täitmisest alustel, mida ei ole raamotsuses 2002/584/JSK sõnaselgelt ette nähtud, eelkõige kuna ta leiab, et vahistamismääruse teinud õigusasutusel puudub pädevus ja esineb tõsine oht, et vahistamismääruse teinud riigis rikutakse põhiõigusi, ja teeb seda ilma, et ta küsiks vahistamismääruse teinud õigusasutuselt selle otsuse täitmiseks vajalikku täiendavat teavet?

7.    Kui eelmistele küsimustele antud vastustest nähtub, et käesoleva kohtuasja asjaoludel on isiku üleandmisest keeldumine nimetatud keeldumise alustel raamotsusega 2002/584/JSK vastuolus:

siis kas raamotsusega 2002/584/JSK on vastuolus see, kui eelotsusetaotluse esitanud kohus teeb sama isiku vastu ja samale liikmesriigile uue Euroopa vahistamismääruse?

____________

1 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34).