Language of document : ECLI:EU:F:2011:29

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

24. märts 2011

Kohtuasi F‑104/09

Diego Canga Fano

versus

Euroopa Liidu Nõukogu

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2009. aasta edutamine – Edutamata jätmise otsus – Teenete võrdlev hindamine – Ilmne hindamisviga – Tühistamishagi – Kahju hüvitamise nõue

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida Euratomi asutamislepingu artikli 106a alusel kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, milles D. Canga Fano palub tühistada otsus jätta ta 2009. aasta edutamise raames palgaastmele AD 13 edutamata ja mõista nõukogult tema kasuks välja 200 000 euro suurune summa hagejale väidetavalt tekitatud mittevaralise ja ametialase kahju hüvitamiseks.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Mõista kõik kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Edutamine – Teenete võrdlev hindamine – Administratsiooni kaalutlusõigus

(Personalieeskirjad, artikkel 45)

2.      Ametnikud – Edutamine – Menetlus

1.      Edutamise kandidaatideks olevate ametnike teenete võrdlevaks hindamiseks personalieeskirjade artikli 45 alusel administratsioonile antud ulatuslikku kaalutlusõigust piirab vajadus viia kandidaatide teenete võrdlev hindamine läbi hoolsalt ja erapooletult ning nii, et see oleks teenistuse huvides ja vastavuses võrdse kohtlemise põhimõttega. Praktikas tuleb see hindamine läbi viia võrdsel alusel ning võrreldavatest infoallikatest ja andmetest lähtudes.

Säilitades ametisse nimetava asutuse kaalutlusõiguse kasuliku mõju, on siinjuures viga ilmne juhul, kui see on kergesti äratuntav ja selle saab hõlpsalt tuvastada, võttes arvesse seadusandja poolt edutamisotsustele kehtestatud tingimusi.

(vt punktid 34 ja 35)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 15. september 2005, kohtuasi T‑132/03: Casini vs. komisjon (punkt 53).

2.      Hindamismenetluses kohaldatavad eeskirjad ei näe ette, et hindajad peavad võtma seisukoha küsimuses, kas hinnatav ametnik väärib edutamist. Juhul kui hindajad omal algatusel soovitavad ühe või teise oma üksuse liikme edutamist, väljendavad nad arvamust, mis ei ole ametisse nimetavale asutusele kuidagi siduv, kuna edutamine toimub alles pärast kõikide nende institutsiooni ametnike teenete võrdlevat hindamist, kes on samal palgaastmel edutatavad. Seetõttu ei saa sellised hinnangud olla sama kaalukad kui need, mis tulenevad asjaoludest, mida hindaja on kohustatud hindama. Teiseks on ametisse nimetaval asutusel õigus ametnikku edutada, kui ta leiab, et see on põhjendatud, isegi kui hindamisaruandes edutamist pooldavad märkused puuduvad.

(vt punkt 60)